Voor bouwaanvragen vanaf 2021 voor >of=25 eenheden.

Voor bouwaanvragen vanaf 2022 is dit voor projecten >of=15 eenheden.

Er zal enkel nog een aardgas aansluiting kunnen komen als 85% van de opwekking uit een hernieuwbare energiebron komt,
kort gezegd zal de aardgas opwekker dan als back-up ingezet worden.

Die 85% aanvraag moet bij Fluvius gebeuren en dit volgens hun concrete aanvraagmodaliteiten m.a.w. de aanvrager moet zich tot Fluvius wenden.

Mogelijks zal deze aanvraag zich heel vroeg in het traject plaatsvinden.
Momenteel is er nog geen link tussen de rekenmethode van het VEKA en de aanvraag bij Fluvius.

Wij blijven de informatie van het VEKA hierin opvolgen.

Home – Energiesparen

Kwaliteit

Ons eindproduct is concreet, we werken in de juiste flow.

Klantentevredenheid

We zijn een betrouwbare partner, onze communicatie is helder

Continu verbeteren

We stemmen onze kennis af op de noden van de markt.

 

Waarom? Het EPC onderging in 2019 een grondige vernieuwing en kreeg daarbij een label en nieuwe inhoud. Het EPC informeert eigenaars en kandidaat-kopers en -huurders sinds 2019 beter dankzij duidelijke adviezen op maat van de woonst, aandachtspunten en renovatietips. Bij eengezinswoningen geeft het EPC ook nog informatie over de geschiktheid van de woonst voor de plaatsing van installaties voor zonne-energie en over de gemiddelde prijsindicaties om de woning energetisch in orde te stellen met de energiedoelstelling 2050.

Wie dus nog beschikt over een geldig EPC in een oud jasje, zal vanaf 2022 bij het te koop stellen van zijn woonst eerst een nieuw EPC moeten laten opstellen om in regel te zijn met deze nieuwe verplichting.

Belangrijk: Deze verplichting geldt enkel bij verkoop.

  

nieuwsbrief VEKA – januari 2021

Kwaliteit

Ons eindproduct is concreet, we werken in de juiste flow.

Klantentevredenheid

We zijn een betrouwbare partner, onze communicatie is helder

Continu verbeteren

We stemmen onze kennis af op de noden van de markt.

Het nieuwe jaar is begonnen en hierbij nog onze beste wensen voor 2021!🎉

We brengen je graag op de hoogte van de belangrijkste aanpassingen in de wetgeving vanaf 2021 en we kijken ook al even verder naar 2022. Niet het volledige pakket aan aanpassing en zeker ook niet alle details staan hieronder vermeldt, wel de belangrijkste dingen. Als je met een vraag zit, neem dan gerust contact met ons op.

EPB-verslaggeving

Voor de bouwaanvragen vanaf 1 januari 2021 wordt het E-peil van nieuwbouwwoningen verlaagd naar E30 (nu E35), de PV-panelen die van een andere site komen mogen we niet meer inrekenen en bij de ventilatie van residentiële ruimte mag er 2% afgeweken worden van de eis. Het S-peil blijft wel op S31. Dat het S-peil op S31 blijft was een aanpassing dat het VEA eerder dit jaar reeds communiceerde. Dit is een bijstelling op hun eerst doelstelling om naar S28 te gaan in 2021 (dit verschuift naar 2022). Volgend jaar gaat ook het maximale E-peil voor ingrijpende energetische renovaties (IER’s) van niet-residentiele gebouwen (EPN) omlaag, dit is geen grote daling. Het maximale E-peil is afhankelijk van de bestemming van het gebouw en wordt per project bepaald.

Voor de bouwaanvragen vanaf 1 januari 2022 wordt nu ook gemeld dat het E-peil bij ingrijpende energetische renovaties van woning naar E60 daalt (nu E70) en dat de installatie-eis bij gewone renovaties aangepast gaat worden, to be continued…

 

Energieprestatiecertificaten

Het aantal aan bestaande EPC’s van gebouwen die verhuurt of verkocht worden blijven dezelfde, op onze website kan je hiervan een duidelijk overzicht vinden.

Vorig jaar is hier het EPC gemeenschappelijke delen (EPC GD) bijgekomen en deze lijkt nog niet echt ingeburgerd. Het VEA meldt dat er nog maar een fractie is opgemaakt. Dit kondigt een stormloop aan, want ten laatste op 1 januari 2022 moet elk appartementsgebouw over een EPC GD beschikken, anders kunnen er voor dat gebouw geen EPC’s verhuur/verkoop opgesteld worden. Er is echter één uitzondering en dat is bij nieuwbouwappartementen, hier moet het EPC GD beschikbaar zijn 10 jaar na datum verlenen bouwvergunning.

Vanaf 1 januari 2019 is het EPC in een nieuw jasje gestoken, het EPC+. Het VEA wil dat alle wooneenheden die verkocht worden vanaf 1 januari 2022 over dergelijk EPC+ beschikken. Je ‘oude’ nog niet vervallen EPC is dan niet meer geldig en dit moet vernieuwd worden met een EPC+.

 

Asbestdeskundige inventaris

Als we naar 2022 kijken, kondigt zich de asbestdeskundige inventaris (AID) aan, wanneer er een woning verkocht wordt moet dit AID beschikbaar zijn. De overheid meldt dat er bij sleutelmomenten van de woning, zoals bij verkoop, er voldoende aandacht moet zijn aan zaken die aangepakt moeten worden. Daarnaast zou elke woning voor een bepaalde datum over een AID moet beschikken…

het Xenadvies team

Kwaliteit

Ons eindproduct is concreet, we werken in de juiste flow.

Klantentevredenheid

We zijn een betrouwbare partner, onze communicatie is helder

Continu verbeteren

We stemmen onze kennis af op de noden van de markt.

Vlaams Energieagentschap (VEA) én een deel van de afdeling Energie, Klimaat en Groene Economie (EKG) van het departement Omgeving 

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) is een verzelfstandigd agentschap van het beleidsdomein Omgeving en geeft uitvoering aan een duurzaam energie- en klimaatbeleid.

Het VEKA heeft als missie het voorbereiden, stimuleren, coördineren, uitvoeren, opvolgen en evalueren van beleidsinitiatieven op het vlak van energie en broeikasgasemissies die bijdragen aan de omslag naar een klimaatneutrale en duurzame samenleving in Vlaanderen, waarbij de beleidsinstrumenten op een kostenefficiënte en kwaliteitsvolle manier worden ingezet en rekening wordt gehouden met de sociale en economische impact.

Het energie- en klimaatbeleid zijn enorm sterk verweven met elkaar. De creatie van een coördinerend Vlaams overheidsagentschap zal ervoor zorgen dat beide beleidsvelden elkaar versterken. Als Vlaams Energie- en Klimaatagentschap beschikken we over een grotere slagkracht, bundelen we expertise uit verschillende domeinen en werken we nauwer samen om u nog beter van dienst te zijn. Zo kunnen we samen sneller de transitie maken naar een klimaatneutrale, energie-efficiënte en duurzame Vlaamse samenleving.

Onze belangrijkste taken

Het VEKA coördineert het Vlaams energie- en klimaatbeleid.

Als agentschap stimuleren we rationeel energiegebruik, zetten in op een milieuvriendelijke en hernieuwbare energieproductie en streven naar een vermindering van broeikasgasemissies in Vlaanderen.

We werken hiervoor in overleg met de belanghebbenden impactvolle beleidsinstrumenten uit en proberen gelijktijdig het maatschappelijk draagvlak bij de burger te vergroten.

Het VEKA heeft hierbij specifieke aandacht voor een sociaal energiebeleid en zo laag mogelijke energiesysteemkosten.

Praktische informatie

U kan ons  nog steeds bereiken via het algemeen nummer 1700 . Het e-mailadres is veka@vlaanderen.be.

Kwaliteit

Ons eindproduct is concreet, we werken in de juiste flow.

Klantentevredenheid

We zijn een betrouwbare partner, onze communicatie is helder

Continu verbeteren

We stemmen onze kennis af op de noden van de markt.

Heeft u een woning met een slechte energieprestatie?

Als u de woning binnen de 5 jaar zo grondig renoveert dat het EPC-label aanzienlijk verbetert, dan kunt u hiervoor vanaf 2021 een premie krijgen.

Voor welke woningen?

 • Voor woningen die een geldig energieprestatiecertificaat kunnen voorleggen dat niet ouder is dan 2019 waaruit blijkt dat de woning een energielabel E of F had;
 • Voor wooneenheden (appartementen) die een geldig energieprestatiecertificaat kunnen voorleggen dat niet ouder is dan 2019 waaruit blijkt dat het appartement een energielabel D, E of F had.

Voorwaarden?

 • Voor woningen: starten met een label E of F en binnen de 5 jaar minimaal label C halen;
 • Voor wooneenheden (appartementen):  starten met een label D, E of F en binnen de 5 jaar minimaal label B halen;
 • Elke woning of wooneenheid kan maar eenmalig in aanmerking komen voor een labelpremie (zij het dat een uitbetaling in schijven wel mogelijk is);
 • Niet cumuleerbaar met de totaalrenovatiebonus:
  • Wie al 1 investering heeft gedaan met een eindfactuur in de periode 2017-2020 en daarvoor een premie heeft aangevraagd of aanvraagt, zit automatisch in het traject van de totaalrenovatiebonus en komt niet in aanmerking voor de EPC-labelpremie;
  • Wie in 2020 een bestelbon/offerte heeft ondertekend voor een investering die kan meetellen voor de totaalrenovatiebonus en de eindfactuur hiervoor in 2021 ontvangt, heeft de keuze tussen het traject van de totaalrenovatiebonus of de EPC-labelpremie.

Het behalen van het nieuwe EPC-label moet worden aangetoond met een nieuw EPC. Dit nieuwe EPC moet worden opgemaakt binnen de 5 jaar na de datum van het EPC waaruit bleek dat de woning/het appartement voor de renovatiewerken over een label (D),E of F beschikte. Als dat EPC werd opgemaakt in 2019 of 2020, dan moet dat nieuwe EPC worden opgemaakt voor 1 januari 2026.

meer info op: EPC-label premie - Energiesparen

Kwaliteit

Ons eindproduct is concreet, we werken in de juiste flow.

Klantentevredenheid

We zijn een betrouwbare partner, onze communicatie is helder

Continu verbeteren

We stemmen onze kennis af op de noden van de markt.

         

Korte ID van de woning: aan alle eisen voldaan:

De EPB-eenheid voldoet aan de eisen voor een BEN-gebouw. 
BEN staat voor bijna-energieneutraal. 
Bouwen volgens de BEN-principes wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwe gebouwen in Vlaanderen.
Meer informatie via www.energiesparen.be/BEN.
 • Het E-peil voldoet. E24 (E-peil eis =50)
 • Het K-peil van het volume, waarvan de wooneenheid deel uitmaakt voldoet. K37 (K-peil eis=40)
  • Gemiddelde U-waarde (W/m²K) 0,44
  • Compactheid 1,54
  • Vormefficiëntie: 0,70
  • De invloed van de bouwknopen werd in rekening gebracht met optie C
 • Alle constructiedelen voldaan aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden.
  • Gemiddelde Uw-waarde alle ramen: 1,38 (max 1,5 W/m²K)
 • Er is voldaan aan de ventilatievereisten.
 • Het risico op oververhitting is beperkt.
  • 5965 Kh (max oververhittingsindicator = 6500 Kh)
 • De netto-energiebehoefte (NE) voor verwarming voldoet.
  • 36,74 kWh/m².jaar (NE-eis=70 kWh/m².jaar)
 • Er is voldaan aan de minimum hoeveelheid hernieuwbare energie. 
  • hoeveelheid hernieuwbare energie per bruto vloeroppervlakte = 68,25 kwh/m² (Eis HE=15 kwh/m²)

Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik: 14 343 kWh/jaar

jaarlijks primair energieverbruik per eenheid vloeroppervlakte: 36 kWh/m²

     

Bouwplaats: Brasschaat
Bouwpromotor: RDK
Architectenbureau MVI

EPB-verslaggever: Xenadvies bv

Kwaliteit

Ons eindproduct is concreet, we werken in de juiste flow.

Klantentevredenheid

We zijn een betrouwbare partner, onze communicatie is helder

Continu verbeteren

We stemmen onze kennis af op de noden van de markt.

EPN

NIET-RESIDENTIEEL

HET ENERGIEVERBRUIK EN DE HULPVARIABELE L

 

Keuze van de rekenmethode

Waarde bij ontstentenis

De keuze voor het rekenen met de waarde bij ontstentenis heeft een zeer negatieve impact op het E-peil. Deze kan snel oplopen tot 20 E-punten in vergelijking met de gedetailleerde methode. Als u voor de volledige EPN-eenheid kiest voor de waarde bij ontstentenis, zal het zonder belangrijke inspanning op andere energie-aspecten (isolatie, luchtdichtheid, verwarmingssysteem …) heel moeilijk zijn om aan de E-peil-eis te voldoen.

Gedetailleerde methode

Bij het gebruik van de gedetailleerde methode zullen bepaalde maatregelen, zoals een goed ontworpen verlichtingsinstallatie en het intelligent gebruik van regelsystemen, een voordeel krijgen in de berekeningen.
Dat leidt tot een gunstiger en lager E-peil (tot een verschil van 20 E-peil-punten of meer in vergelijking met de waarde bij ontstentenis).

Tip:

De impact van de verlichtingsinstallatie op het E-peil kan heel groot zijn. Het loont dus zeker de moeite om voor een zuinige verlichtingsinstallatie te kiezen, zodat we deze ook gedetailleerd in de software kunnen invoeren. Bij voorkeur rekenen we enkel met de waarde bij ontstentenis als het absoluut onmogelijk is om de nodige gegevens met betrekking tot de verlichtingsinstallatie te bekomen.

 

Voorbeeld:

Vermogen van het armatuur: 42,20 W
De lichtstroom per lamp: 5490 lm
Optische kenmerken gekend: N2: 0,75  N4: 0,92 N5: 1 (LED)

 

Xenadvies bv

Kwaliteit

Ons eindproduct is concreet, we werken in de juiste flow.

Klantentevredenheid

We zijn een betrouwbare partner, onze communicatie is helder

Continu verbeteren

We stemmen onze kennis af op de noden van de markt.

Vraaggestuurde ventilatie

Een ventilatiesysteem hoef je niet altijd op zijn volle vermogen (nominale stand) te laten werken. Vaak volstaat het om de motor op een lager toerental (dus minder energieverbruik)te laten werken om toch een goede ventilatie te krijgen in de woning.

Een ventilatiesysteem bestaat uit een mechanische ventilator die elektriciteit (dus energie) verbruikt.

Indien de bouwheer opteert voor een C-systeem dan heeft men 1 mechanische ventilator in het systeem nml. De afvoer. Indien men voor een D-systeem opteert dan heeft men 2 mechanische ventilatoren één voor afvoer en één voor toevoer.

Het ventilatiesysteem kan men door middel van een standenschakelaar  bedienen, dit wil zeggen dat men de snelheid (en dus het energieverbruik) van de ventilator kan wijzigen. Vb: indien we naar het werk vertrekken zetten we de schakelaar om de laagste stand, komen we thuis van het werk en gaan we douchen dan kunnen we een standje hoger schakelen om lucht te verversen. Dit is echter een omslachtig systeem, vaak vergeten we de ventilator op de laagste stand te zetten wanneer we naar het werk vertrekken, zijn we al aan het douchen en aan het koken terwijl de ventilator nog steeds op de laagste stand staat en we een teveel aan vocht krijgen in de badkamer en keuken (zie artikel vochtproblemen Brent van Xenadvies)

Om dit probleem eenvoudig op te lossen bestaat er de vraaggestuurde ventilatie.

Bij en vraaggestuurde ventilatie gaat men sensoren in de ventilatiemonden plaatsen die de concentratie gaan meten van vochtigheid, CO2 en vluchtige organische stoffen. Uiteraard zullen we in de badkamer opteren voor sensoren die vochtigheid detecteren. Als deze sensoren dan geen of weinig vocht detecteren zullen deze sensoren de ventilator beperkt laten werken. Komen we thuis van het werk en nemen we een douche, dan zullen deze sensoren meer vocht detecteren en dus de ventilator op een hoger, maar aangepast toerental laten werken. Nad het douchen zal de vochtigheid in de badkamer opnieuw afnemen en zullen de sensoren de ventilator terug op een lagere snelheid laten werken.

Op deze manier werkt het systeem volledig automatisch en zal er steeds een juiste hoeveelheid lucht afgevoerd en toegevoerd worden in de woning en dit op een energiezuinige manier.

Een vraaggestuurd systeem kan zowel bij een C als een D-systeem worden toegepast.

Kiest men bij een D-systeem dan nog eens voor een warmtercuperatie dan hebben we een zeer energiezuinig ventilatiesysteem.

Bovendien mag de EPB verslaggever bij de EPB aangifte een reductiefactor toekennen aan het ventilatiesysteem. Hierdoor zakt het Epeil van de woning met enkele eenheden wat altijd mooi is meegenomen zeker nu er in 2020 al een E peil van 35 wordt gevraagd bij nieuwbouw en in 2021 zelfs een E 30 peil de standaard zal moeten zijn ( E 30= BEN woning)

Vermogen van de ventilator

Voor bouwaanvragen van voor 01/01/2019 diende de EPB verslaggever het vermogen van de ventilator niet in te geven in de software. De software gaf dan zelf een vermogen voor de ventilator. (waarde bij ontstentenis)

Voor bouwaanvragen vanaf 01/01/2019 wordt in de EPB software het vermogen best ingegeven op basis van gemeten vermogen. Dit is het vermogen dat de ventilatieverslaggever kan meten. Indien de EPB verslaggever het vermogen van de ventilator zou ingeven als waarde bij ontstentenis dan zal het E peil flink de hoogte in gaan.

Men heeft er dus  alle belang bij om bij bouwaanvragen na 01/01/2019 het vermogen van de ventilator te laten opmeten door de ventilatieverslaggever.

Opgelet: om het vermogen te meten van de ventilator dient de ventilator aangesloten te zijn met een stopcontact  en niet rechtstreeks op de zekeringskast. De ventilatieverslaggever zal de vermogensmeter  tussen het stopcontact en de stekker van de vetilator plaatsen om het vermogen te meten.

Geschreven op 28/04/2020 door Xenadvies, Rik Van Beveren

Kwaliteit

Ons eindproduct is concreet, we werken in de juiste flow.

Klantentevredenheid

We zijn een betrouwbare partner, onze communicatie is helder

Continu verbeteren

We stemmen onze kennis af op de noden van de markt.

Korte ID van de woning: aan alle eisen voldaan:

De EPB-eenheid voldoet aan de eisen voor een BEN-gebouw. 
BEN staat voor bijna-energieneutraal. 
Bouwen volgens de BEN-principes wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwe gebouwen in Vlaanderen.
Meer informatie via www.energiesparen.be/BEN.
 • Het E-peil voldoet. (E29 – E-peil eis =50)
 • Het K-peil van het volume, waarvan de wooneenheid deel uitmaakt voldoet. (K32 -K-peil eis=40)
  • Gemiddelde U-waarde: 0,35 W/m²K
  • Compactheid 1,24
  • Vormefficiëntie: 0,81
  • De invloed van de bouwknopen werd in rekening gebracht met optie B
 • Alle constructiedelen voldaan aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden.
  • U-waarde buitendeuren : 1,02, 1,01 (max: 2,0 W/m²K)
  • Gemiddelde Uw-waarde alle ramen: 1,06 (max 1,5 W/m²K)
 • Er is voldaan aan de ventilatievereisten.
  • (ventilatiesysteem D met WTW 78%)
 • Het risico op oververhitting is beperkt.
  • (2705 Kh – max oververhittingsindicator = 6500 Kh)
 • De netto-energiebehoefte (NE) voor verwarming voldoet.
  • (41,66 kWh/m².jaar – NE-eis=70 kWh/m².jaar)
 • Er is voldaan aan de minimum hoeveelheid hernieuwbare energie. 
  • hoeveelheid hernieuwbare energie per bruto vloeroppervlakte = 21,8 kwh/m² (Eis HE=15 kwh/m²)
Karaktistiek jaarlijks primair energieverbruik volgens de conventionele methode: 7497,19 kWh

jaarlijks primair energieverbruik per eenheid vloeroppervlakte: 51kWh/m²

= zeer energiezuinig en lage energiekosten!

Bouwplaats: Rotselaar
Architect: Dirk Barendse
Bouwpromotor: TEAM CONSTRUCT
EPB-verslaggever: Xenadvies bv

Kwaliteit

Ons eindproduct is concreet, we werken in de juiste flow.

Klantentevredenheid

We zijn een betrouwbare partner, onze communicatie is helder

Continu verbeteren

We stemmen onze kennis af op de noden van de markt.

Hoe ontstaan vocht en schimmelproblemen? 

Tijdens het douchen of baden ontstaat er in de badkamer erg veel waterdamp. Indien deze damp niet (voldoende) afgevoerd kan worden via natuurlijke of mechanische ventilatie, zal deze snel gaan condenseren. Het gevolg hiervan is dat er zich waterdruppeltjes op de muren en plafond gaan vormen. In een badkamer die langdurig vochtig blijft zullen na verloop van tijd dan ook onvermijdelijk problemen ontstaan met schimmels. Doordat de muren en plafond meestal een iets ruwer en poreus oppervlak hebben, zal dit leiden tot een gedeeltelijke vochtopname, wat een ideale voedingsbodem is voor schimmels.   

Hoe is dit oplosbaar? 

Deze schimmelproblemen kunnen vermeden worden door een goed werkend ventilatiesysteem. Hierbij zal er op een efficiënte manier vochtige lucht afgevoerd worden naar buiten, waardoor de badkamer minder vochtig wordt en sneller droogt. In een droge omgeving kunnen schimmels immers niet groeien. Dit is nog belangrijker in badkamers zonder buitenramen, zo is er geen mogelijkheid tot natuurlijke verluchting!

Oplossing door slimme installatie en gebruik mechanisch ventilatiesysteem: 

Standaard wordt er in de badkamer een extractie voorzien van 50m³/h, conform de EPB-regelgeving. Dit is weliswaar in de nominale stand (= hoogste stand) van het ventilatiesysteem. De ventilatiesystemen werken echter in de meeste woningen bijna continu op hun laagste stand, of ongeveer op zo’n 20-30% van hun vermogen. Dit betekent dat er in de praktijk eigenlijk nog maar zo’n 10-15m³/h wordt afgezogen in de badkamers, wat uiteraard onvoldoende is. Zeker bij regendouches is het toch aanbevolen om minimaal 100m³/h extractie te voorzien.

Het is daarom aangewezen om bij het douchen/baden steeds tijdelijk het ventilatiesysteem even in zijn hoogste stand te plaatsen, om een zo groot mogelijke extractie te hebben. Het bedieningspaneel van het ventilatiesysteem wordt dan ook het best in de badkamer zelf geplaatst. Plaats deze ook op een zeer gemakkelijke, bereikbare plaats. Bijvoorbeeld boven de lichtschakelaar. Veelal wordt deze nog mee geplaatst bij het ventilatiesysteem zelf op zolder, in de kelder of in de garage. Dit is absoluut niet praktisch, en dient vermeden te worden.

Indien het bedieningspaneel zich in de badkamer bevindt, kan men voor het douchen/baden het systeem door een eenvoudige druk op de knop naar zijn hoogste stand schakelen. Bij de meeste systemen is het via de timerfunctie ook instelbaar dat het ventilatiesysteem dan gedurende een half uurtje of een uurtje draait op zijn hoogste stand. Hierna zal hij automatisch terugschakelen naar zijn lagere, normale stand. Deze nalooptijd na het douchen/baden is ook zeer belangrijk om alle vochtige lucht afgevoerd te krijgen.

 

ALLE TIPS SAMENGEVAT:

 • voorzie voldoende mechanische extractie in de badkamer
 • plaats het bedieningspaneel van het ventilatiesysteem in de badkamer op een gemakkelijke bereikbare plaats
 • schakel het ventilatiesysteem naar zijn hoogste stand voor het douchen/baden
 • stel de timerfunctie van het ventilatiesysteem zo in dat deze gedurende een half uur of uur draait op zijn hoogste stand, waarna deze automatisch terugschakelt naar zijn normale, lagere stand

 

Geschreven op 25/04/2020 door Xenadvies, Brent Van Eyndt 
 foto: Getty Images

Kwaliteit

Ons eindproduct is concreet, we werken in de juiste flow.

Klantentevredenheid

We zijn een betrouwbare partner, onze communicatie is helder

Continu verbeteren

We stemmen onze kennis af op de noden van de markt.
Missie van Xenadvies

Wij gaan voor heldere bouwstudies en -metingen in Vlaanderen, wij werken voor alle projecten met bouwvergunning en voor gebouwen die een officieel attest nodig hebben.

Wij zijn Xenadvies

RIK VAN BEVEREN

Diede Vriens

Katrijn Van den Bleeken

NIELS LEVER

Jolien De Schutter

Kim Baken

Jorge Van der Linden

Veerle Olieslagers

BRENT VAN EYNDT

SARA MAEYNINCKX

Ing. Sara Maeyninckx

EP11928 EPB-verslaggever
PG energiecoordinator


Extern energiedeskundige publieke gebouwen
Energiedeskundige type A en B

sara@xenadvies.be
0498/10 60 91

Xenadvies bvba kantoor Kempen
Bredabaan 451, 2990 Wuustwezel
03 663 86 73

Ontdek het laatste nieuws van Xenadvies

Blog
Blog

Snel contacteren

* Deze velden zijn verplicht

EPC’s en certificaten gebouwen

Algemeen contact

Bouwstudies Oost- en West-Vlaanderen

Bouwstudies Antwerpen, Limburg, Brabant

a